انجمن معلولين ضايعات نخاعي استان فارس<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به دعوت دوستان انجمن جلسه اي را روز گذ شته در خدمتشان بوديم واز مجموعه فعاليت هاي عزيزان مطلع شديم. انجمن شيراز از تشكلهاي با سابقه كشور درخصوص اسيبهاي نخاعي وازمبتكرين اردوي سلامت مي باشند، وهر ساله اين اردورا در شهر شيراز برگزار مي كنند.اين مراسم كه ميشود گفت يك جشنواره فرهنگي ،هنري ودرماني توانبخشي مي باشد تلاش مي كنند با گردهمايي معلولين ضايعه نخاعي علاوه بر رسيدگي به مسائل بهداشتي ودرماني در زمينه اموزش،مشاوره،وسايل كمكي توانبخشي واجراي قطعه هاي هنري برنامه هاي متنوعي راداشته باشند. ازاين حركت بعدها بسياري ازاستانهاا لگو گرفتندكه بسيار هم مفيد وسازنده بود.

اعضاي هيئت مديره علي رغم محدوديتهايي كه دارند تلاش مي كنند تا حد ممكن مشكلات اعضا رابرطرف نمايند.از جمله  برنامه هاي انجمن در سال 85 اگاهسازي و اطلاع رساني  در ابعاد مختلف ، برگزاري اردوي سلامت حداقل در يك شهر ديگر، احداث ساختمان انجمن، تهيه وسايل توانبخشي، برگزاري اردوهاي زيارتي وسياحتي، همكاري باصنعتگران جهت طراحي وسايل كمكي و...مي باشد .اميدواريم دوستان با عنايت پروردگاروهمتي كه دارند به كليه اهداف خود دست يابند وازهمينجا به همه انها وكليه كساني كه در تشكلهاي معلولين در سطح كشوربي توقع وخالصانه ومجدانه تلاش مي كنند خسته نباشيد و خدا قوت مي گوئيم.

    به اعتقاد صاحبنظران در يك دهه گذشته كشورمان از نظركمي وتنوع با رشد فزاينده تشكلهاي غير دولتي مواجه بوده ودر عرصه هاي مختلف اجتماعي حضور خود را اعلام نموده اند كه از ان به دوران تاسيس ياد مي شود واكنون با پشت سر گذاشتن ان وارد دوره گذار شده اند واز خصوصيات اين دوره حركت در بيم واميد وتاريكي وروشنايي مي باشد وبا پشت سر گذاشتن موفقيت اميز اين دوره كه بسيار هم مشكل است وارد دوران تثبيت و نهادينه سازي مي شوتد يعني ان وضعيتي كه تشكلها به عنوان يكي از اركان قدرت وتوسعه در جامعه ايفاي نقش مي كنند وديگر كسي در اين جغرافياي قدرت قادر به حذ فشان نيست .

    تشكلهاي معلولين نيز از اين قاعده مستثني نيستند ودقيقا" شاخصه هاي دوران گذر را ميتوان در قعاليت هاي انها مشاهده نمود واين دوران بسيار حساس است واگر به قول يكي از نظريه پردازان تشكلها نتوانند ظرفيتهاي فردي ،سازماني ومحيطي خود را افزايش دهند بي شك نمي توانند به سلامت دوره گذار را طي كنند وپا به دوران تحكيم ونهادينه شدن بگذارند، واين ظرفيت سازي رابايد دولت به خود تشكلها واگذار نمايد ودر اين راستا نيز از رشد بي رويه وبدون هد ف تشكلها پرهيز نمايد .

 

تصويري را در اين ارتباط ملاحظه فرمائيد.   

 

/ 0 نظر / 4 بازدید