معرفي معلولين موفق در برنامه هاي سيما

سه شنبه در برنامه تلويزيوني جزرومد از اقاي علوي زاده وخانم جعفري كه هر دو عزيز نابينا هستند دعوت شده بود .بنده چند ماهي است كه به شيراز امدمو به واسطه كارمافتخار اشنايي با اين دو بزرگوار را داشته ام و خوشبختانه اين توفيق نصيبم شد كه در برنامه ها ي مختلفي با هم همكاري نزديكي داشته باشيم از جمله برنامه هاي راديويي ،پروژه هاي تحقيقاتي و...وبارها وبارها ديدم كه با چه مشقت وسختكوشي معضلاتي را پشت سر مي گذارند كه خود هيچ نقشي را در بوجود اوردن ان نداشته اند وبارها اتفاق افتاده كه نتوانستند مشكل را پشت سر بگذارند وبه عبارتي متوقف شدند ولي توقف دائمي نبوده بلكه با توكل و تجديد قوا وبا بررسي راه حلهاي ديگر مجددا" شروع كردند .لذا بايد از دست اندركاران برنامه جزر ومد تشكر كرد كه تاكنون چندين قسمت از برنامه هاي امسال ماه مبارك رمضان را به معلولين اختصاص دادند ونگاه مثبت وتا حدودي واقع بينانه را مد نظر قرار دادند تا مردم بيشتر با انها اشنا شوند واميدوارم كه اين برنامه ها تداوم داشته باشد ومقطعي نباشد چرا كه بنظر ميرسد بسياري از برنامه هاي صدا وسيما بيشتر از انكه در قالب يك وظيفه وبرنامه مستمرورعايت حقوق همه گروههاي جامعه مطرح باشد بيشتر وابسته به نگاه اشخاص ميباشد مثلا" اگرتهيه كننده ويا مسئو ل يك برنامه اي ويا مسئولين سازمانهايي كه به نوعي وظيفه پيگيري مسائل معلولين را دارند در اين زمينه فعال باشند ونگاه درستي داشته باشند برنامه هاي مفيدي پخش خواهد شد ولي اگر بعدا" مسئولين اشنا جاي خود را به نااشنايان بدهند باز همان خلاء وكاستيها چهره خود را نمايان مي سازد.

    نكات ظريفي در تهيه اينگونه مجموعه ها وجود دارد كه اگر به انها توجه نشود موجب خواهد شد كه انتظارات لازم براورده نشود كه به برخي از انها به طور اجمال اشاره مي كنم.

·         از غير واقعي جلوه دادن مشكلات بايستي اجتناب شود

·         قهرمان سازي و افسانه اي ساختن وبه عبارت ديگر معرفي برخي ازمعلولين به عنوان افرادي غير زميني وجداي ازديگران ودست نيافتني نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه نگراني كه همواره از ان طرف وجود داشته كه معلولين را به عنوان افرادي پائين تر از ديگران از جامعه جدا مي ساختند از اين طرف هم ناخوداگاه با ترسيم چهره اي اغراق اميز باز جداسازي صورت گيرد ونگاهي در جا معه القاء شود كه اثر اينگونه برنامه ها ي فرهنگي را كمرنگ نمايد.

·         اصولا" در معرفي افراد موفق بايد طوري عمل شود كه زواياي ملموس و عيني زندگي انها هم در فرازها وهم نشيبها به جامعه شناسانده شود ونشان داده شود كه اينها هم اشتباه مي كنند ، اينها هم گاهي اوقات كم مي اورند وظاهرا" به بن بست مي رسند وسرگردان ميشوند،شكوه وشكايت مي كنند ودهها وصدها چيز ديگر مثل همه انسانها ، ولي اگر امروز موفق هستند نه به خاطر اين است كه از جاي ديگري امدند ومادرزادي و ژنتيكي ، موفق به دنيا امده اند، بلكه همان كساني هستند كه هرروزه انها را  مي بينيم ولي هيچ وقت به ان دقت نكرديم ورمز موفقيتشان اين بوده كه هيچگاه اميدشان را ازدست ندادند وبا توكل وعزم واراده وبرنامه ريزي صحيح ومستمر و تحمل سختيهاي زياد كه گاهي اوقات باورش هم سنگين است توانستند پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري طي نمايند يعني شرايطي كه هر فردي ميتواند ان را براي خود فراهم نمايد. 

   

/ 0 نظر / 5 بازدید