اموزشهاي فراگير<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

   رئيس سازمان اموزش وپرورش استثنايي در مصاحبه اخيرش گفت:"به جاي جداسازي دانش اموزان استثنايي از ديگران وقرار دادن انها در مدارس خا ص به سمت عادي سازي وتحصيلانها درمدارسعادي حركت مي كنيم واز مجموع 81000دانش اموزاستثنايي دركشور13000نفر از طريق سيستم فراگير وارد مدارس عادي شده اند و60درصد افراد واجب التعليم استثنايي به دلايلي به چرخه اموزش وپرورش كشور وارد نمي شوند."در مصاحبه فوق نكات زيادي نهفته است كه به برخي از انها اشاره مي كنم.

1.      با مقوله عادي سازي ومناسب سازي فضاها وامكانات اموزشي براي معلولين فاصله زيادي داريم علي رغم شعارهايي كه در چند سال گذشته داده ايم ومحروميت 60درصدمعلولين از ادامه تحصيل پيامهاي زيادي براي ما دارد .

2.      چند سال است كه اين بحث در اموزش وپرورش مطرح است ولي شاهد هستيم هنوز اعتقاد به اموزشهاي فراگير در بسياري ازمسئولين وجود ندارد كه تداوم ان منوط به تصويب شوراي  عالي اموزش وپرورش است .

3.      به نظر ميرسد مجموعه اموزش وپرورش استثنايي به عنوان يك ركن اصلي در وزارت اموزش وپرورش پذيرفته نشده وان همكاري كه بايدمسئولين اموزش و.پرورش دررده هاي مختلف ان با مديريت هاي سازمان استثنايي داشته باشند ندارند.

4.      بسياري از مديران ومعلمان مدارس عادي در اين زمينه مقاومت مي كنند وبايد در جهت اموزش وتوجيه انهاتلاشهاي زيادومستمري صورت گيردوازان سو معلميني كه در اين زمينه همكاري مي كنند به طرق مختلف تشويق شوند.

5.      خانواده ها در جهت اهميت موضوع اموزشهاي لازم را فرا گيرند چرا كه برخي از خانواده هاهمكاري لازم راندارند.

6.      قوانين ودستورالعملهاي بهزيستي وسازمان استثنايي در جهت ارائه خدمات توانبخشي به موقع به سمت معلولين مدارس عادي سوق پيدا كند.

7.      مناسب سازي فضاهاي فيزيكي وتجهيزات مراكز اموزشي وبه ويژه تخصيص اعتبارلازم

8.      اگاهسازي جامعه در جهت اهميت موضوع وبه ويژه افراد تاثيرگذارواين نباشد كه مثل چند سال گذشته كه رئيس سازمان بهزيستي وقت دستور دادند در استانها مراكزحرفه اموزي براي معلولين جسمي حركتي ايجاد شود در صورتي كه مراكز سازمان فني وحرفه اي اين قابليت راداشتند كه اموزشهاي لازم را به معلولين در كنار افراد غير معلول ارائه دهند.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مريم وهاب

من فکر ميکنم بحث اموزش فراگير را بايد از مقطع پيش دبستان شروع کرد.اين امر مثل هر چيز ديگر نياز به بستر سازی دارد.برای اينکه کودک معلول بتواند به مدرسه عادی برود بايد در مهد کودک عادی امادگیهای لازم را کسب کند و این میطلبد که در قوانین تاسیس مراکز غیر دولتی توانبخشی تجدید نظر شود