واگذاري مسئوليت هاي بهزيستي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چند هفته اي است كه موضوع انحلال بهزيستي وحراج وظايفش مطرح واظهار نظرهاي متفا وتي نيز شده ابتدا خيلي جدي نبوده ولي بعد از مصا حبه مسئولين شهرداري تهران، وزارت كشور،شوراي شهر و... مي بينيم كه خيلي از افراد عاليرتبه كشورمان فكر مي كنند كه به اين راحتي مي توانند معضلات اجتماعي را حل نمايند واين نكته خودش بيشتر از واگذاري وظايف جاي تعجب دارد چون ناخوداگاه  اين نكته در ذهن تداعي مي شود كه ايا در زمينه هاي ديگر نيز همينطور تصميم سازي وتصميم گيري مي شود .لذا سوالات ريادي در اين بين مطرح است كه مدت هاست بي پاسخ مانده و اتفاقا"اين سوالات با اظهار نظر هاي اخير نيز ارتباط دارد لذا به برخي از انها اشاره مي كنم.

درمديريت بجثي داريم تحت عنوان مديريت تطبيقي  وتطبيق مديريت وصاحبنظران معتقدند كه با توجه به ارزش ها،سنت،وفرهنگ حاكم بر جامعه بايد از تطبيق مديريت يعني انتخاب شيوه مديريت مناسب با فرهنگ بهره ببريم وصرف الگو هاي مديريتي كشورهاي موفق نمي تواند نسخه كارامدي براي جامعه ما باشد كه نمونه بارز ان شيوه هاي مديريتي حاكم بر واحد هاي صنعتي كشورمان مي باشد كه عمدتا" از شيوه هاي غربي تبعيت ميكند واز ان سو الگوهاي مديريت ژاپني به دليل ارزش هاي حاكم نمي تواند چشم انداز موفقي داشته باشد .وحالا هم در بحث مسائل اجتماعي كه به مراتب پيچيده تر از مقوله صنعت مي باشد اين تفكر حاكم است و شايد افرادي كه اين موضوع را مطرح كردند به شهرداريهاي كشورهاي توسعه يافته نگاه كردند وخواستند از همان الگو استفاده كنند در صورتي كه ان روي سكه را نديدند از جمله جايگاه تشكيلاتي وقدرتي شهرداران ان شهرها را در ساختار حاكميت ونهادهاي مردمي .

رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران گفتند فقط يك درصد متكديان جمع اوري شده نيازمند بوده اند و ذكر اين نكته خود بيانگر واقعيت هاي موجود است كه ما فقط ظاهر كار را مي بينيم وريشه وعلت جاي ديگر است كه نه در توان شهرداري است ونه سازمان هاي ديگري مثل بهزيستي و وزارت كشور بلكه همانطور كه ذكر شد ريشه در بسياري از ناهنجاريها و نگرش ها دارد وايشان در ادامه تاكيد كردند كه مردم به متكديان كمك نكنند . خوب ما از ايشان مي پرسيم شما چطور مي خواهيد اين نگرش را اصلاح كنيد مگر تغيير ان به اين سادگي است كه شهرداري داعيه ان رادارد وايا فكر ميكنيد كه با جمع اوري و تعهد گرفتن مشكل را حل مي كنيد اگر اينطور بود كه تا حالا بابد حل مي شد .

شهرداري تهران در بسياري از وظايفي كه به او محول شده مانده چه برسد بخواهد وظايف سنگين تري را به عهده گيرد از جمله مشكل الودگي و ترافيك كه حتي نتوانست با دستگاههايي مثل محيط زيست و نيروي انتظامي به يك نظر مشترك برسند ويا يكي از وظايف رسمي وقانوني كه بيش ازدو دهه است به انها محول شده مناسب سازي اماكن عمومي وفضاهاي شهري است وقدرتش را هم دارند پس چرا انجام نمي دهند تا يك محطيي بي مانع را براي معلولين وسالمندان فراهم نمايند.

ايا در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان وساماندهي سالمندان در برنامه هاي توسعه كه بخشي از وظايف به شهرداريها محول شده بررسي كرده ا ند كه چقدر موفق بودند

ادامه بحث را در روزهاي اتي خواهيم داشت .        

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید