روز پرستار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ولادت حضرت زينب كبري (س) وروز پرستار را به همه پرستاران وبه ويژه مددياران وكاركنان مراكز معلولين وسالمندان وبيماران رواني وهمچنين خانواده هايي كه معلولين و سالمندان خود را در منزل نگهداري مي كنند تبريك وخسته نباشيد عرض مي كنم. عامه مردم در خصوص پرستار وپرستاري فضاي بيمارستاني را در ذهن تجسم مي كنندهر چند كه زحمات باارزش و صبورانه اين عزيزان بر كسي پوشيده نيست وبايداز حمايتهاي بيشتري برخوردار شوند، ولي ضروري است در كنار انها به ياد كاركنان مراكز توانبخشي وخانواده هاي معلولين وسالمندان نيز باشيم ومعمولا"هم شرايط سخت انهاانطور كه واقعيت دارددرجامعه درك نمي شودوفقط با عشق وعلاقه انجام اين كارهاي سخت امكان پذير است.وبه ويژه يادي كنيم ازكاركنان مراكز غيردولتي توانبخشي كه با حداقل دستمزدكار ميكنند ونياز است كه توجه جدي به انها شودو تجربه ساليان اخير نيز نشان داده كه قوانين و دستورالعملهاي موجود نتوانسته ازاين بزرگواران انطور كه شايسته است حمايت نمايد وازتبعات ان يقينا" تاثير نامطلوب در كيفيت مراكز خواهد بود ، لذا ضروري است دولت وبه ويژه حوزه معاونت توانبخشي بهزيستي كشور در اين زمينه با يافتن راه حلهاي ممكن حمايت جدي ومستمر به عمل اورد و صرفا"به صدور چند بخشنامه اكتفا نكند. 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید