ارتباط با ناشنوايان

متن زير از نشريه پيام توانبخشي انتخاب شده كه توسط معاونت توانبخشي بهزيستي كشور در سالهاي گذشته چاپ مي شده وترجمه مقاله اي از نشريه hear sayچاپ انگلستان ميباشد

ارتباط با ناشنوايان

        

             نا شنوايي مشهود نيست ، هنگام راه رفتن در خيابان ممكن است از كنار كسي بگذريم كه دشواري شنوايي دارد ، مردي كه كنار خيابان ايستاده است و منتظر است كه به آن طرف خيابان برود ،زني كه همراه فرزندش در پياده رو راه مي رود و يا كودكي كه به ما تنه مي زند و به راه خود ادامه مي دهد .هر يك از اين افراد ممكن است ناشنوا باشند و يا دشواري شنوايي داشته باشند .

                 اگر چه ناشنوايي مشهود نيست ولي در همان لحظات اول برخورد با يك فرد ناشنوا مي توان متوجه آن شد يعني در همان لحظه اي كه احساس مي كنيم آنچه را مي گوئيم به آساني در ك نمي شود،لحظه اي كه آنچه  را مي شنويم با آنچه هميشه مي شنيده ايم تفاوت دارد ،هنگامي كه ناگهان در توانايي خود در ايجاد ارتباط دچار ترديد مي شويم .  

        چه بسا پيش مي آيد كه ما از همان اولين لحظه اي كه فرد ناشنوا يي را ملاقات مي كنيم سراسيمه مي شويم و ناگهان احساس مي كنيم تحت فشار قرار گرفته ايم . حالت صورت مانيز ممكن است سراسيمگي دروني ما را نشان دهد امكان دارد بدون آنكه حتي در صدد يك گفتگوي كوتاه و دلنشين بر آئيم بلافاصله از محل دور شويم .اگرچه در بسياري از موارد سعي مي كنيم رفتاري داشته باشيم كه به نظر خودمان مناسب است  مثلاً دستهاي يمان را حركت مي دهيم و بيش از حد شمرده و با صداي بلند تر از حد معمول صحبت مي كنيم . در يك آن رفتار مان حالت طبيعي خود را از دست مي دهد در حالي كه تمام اين كارها در حقيقت به ايجاد ارتباط راحت تر با فرد ناشنوا چندان كمك نخواهد كرد .

          ناشنوايان و كساني كه دشواري شنوايي دارند معمولاً سالهافرصت داشته اند تا در مقابل چنين برخوردهايي صبر و حوصله پيدا كنند ،آنها براي كنار آمدن با الگوهاي از هم گسيخته ارتباطي ،نياز به چنين صبر و حوصله اي داشته اند و آن را تجربه كرده اند .

                آنچه در از ميان بر داشتن موانع ارتباطي ناشنوايان و سايرين اهميت دارد آنست كه ما آمادگي آن را داشته باشيم كه ممكن است در چنين ارتباطي با اشكا لاتي مواجه شويم و اشتباهاتي از ما سر بزند (اگر سعي كنيم از اشتباهات خود هراس نداشته باشيم چه بسا كه اشتياق ما براي ايجاد ارتباط با افراد ناشنوا بيشتر خواهد شد چون در اين صورت طرفين گفتگو راه حل هاي متفاوتي را به كمك يكديگر تجربه مي كنند و به راحت ترين شيوه ي ارتباطي دست پيدا مي كنند .

           اشتياق براي گفتگو حتي زماني كه دو طرف هم ناشنوا هستند مستلزم مهارت ها ي زيادي مي باشد  وقتي يكي از طرفين ناشنوا  باشد ،  به مهارت هاي بيبشتري نياز نيست ،زندگي اين مهارت ها را به ما ارزاني داشته است و ما هر روز از اين مهارت ها براي گفتگو با دوستان شنواي خود استفاده مي كنيم .هنگامي كه با فردي ناشنوا روبرو مي شويم بايد اعتماد به نفس داشته باشيم ،عجله نكنيم و مطمئن باشيم كه به كمك يكديگر از راههاي مختلف مي توانيم با همديگر ارتياط برقرار كنيم .     

 

/ 0 نظر / 7 بازدید