درپیچ وخم موانع اداری

وزارت بهداشت ودرمان برای صدور پروانه فعالیت دررشته های توانبخشی هنوز ازروش های چنددهه گذشته استفاده می کند ومثل اینکه این دوستان خط بطلانی برروی همه اصول مدیریت وبهره وری وتسهیل سازی ومشتری مداری و...کشیده اند،به عنوان نمونه برای صدوریک موافقت اصولی  چندین ماه طول می کشد تابا مکاتبات متعدد بین استان ووزارتخانه نتیجه کار مشخص شود وجای تعجب است که با وجود سیاست های کلان کشور وشعارهای پر رنگ ولعابی که در خصوص کاهش تصدی گری دولت وحمایت از بخش غیر دولتی و...داده می شود ولی در عمل دوستان وزارت بهداشت ساز خود را می زنند واز رفتار اداری انها برداشت می شود که هیچگونه اعتمادی به همکاران و نمایندگان خوددر استانها ندارند وحتی یک امضای ساده رابه استان محول نمیکنند در صورتی که در سلسله مراتب اداری رییس دانشگاه در استان ها قائم مقام وزیر محسوب میشود ومی تواند یک قرارداد ساده را که چندین ماه فقط جهت طرح در کمیته کشوری به طول میکشد وجالب اینکه کارشناسان ومدیران کشوری براساس نظر استان تصمیم میگیرند را امضا نماید.بگذریم از مشکلات اداری که در خود وزارت خانه وجود دارد مثل عدم تشکیل جلسات کمیته به دلایل گوناگون،غیبت برخی از اعضای اصلی کمیته،جابجایی مدیران وعدم پی گیری نامه ها تا انتصاب مدیر جدید، خرابی خطوط تلفن،ماموریت کارشناس مربوطه وتا دلتان بخواهد سردواندن وسر کار گذاشتن ودردسر درست کردن هم برای خودشان وهم برای فرد متقاضی واخر هم ارباب رجوع خسته وبدهکار بایدازخیرهمه چیز بگذرد ومنتطر یک معجزه باشد تا شاید گشایشی در کارش بشودوبرای خودم هم تجربه شده است که برای پیگیری یک نامه که مربوط به یک پزشک متخصص بوده در طول چهارروز بیش از پنجاه باراز شهرستان تماس گرفتم واخر هم جواب قانع کننده ای به من ندادند وهر بخشی بخش دیگر رامقصر معرفی می کرد.

به نظر شما مشکل از کجاست ،چرااینقدر فاصله از شعار تاعمل وجود دارد،پس این همه تکنولوژی و فن اوری که برای مدیریت زمان وتسریع در اموروجود دارد برای چیست،چرا مسولیت هاواختیارات را واگذار نمی کنیم،چرابرای مراجعه کننده ارزش واحترامی قائل نیستیم،پس کجاست تکریم ارباب رجوع،پس کجاست ان همه اعتباراتی که در دستگاههای دولتی برای ارتقای بهره وری هزینه شده است،وایا غیر از این است که از همین کارهای به نظر ساده باید نقایص رابرطرف کنیم تابرنامه های چشم انداز محقق شود.وایا اقای وزیر میداند که در مجموعه تحت مدیریتش چه خبر است که اینقدر محکم ازموفقیت های وزارتخانه اش داد سخن به میان می آورد.

/ 0 نظر / 17 بازدید