مناسب سازي وسالمندان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اخيرا" مجموعه اي تحت عنوان "ضوابط طراحي معماري خانه هاي مناسب سالمندان" توسط مهندس رفيع زاده ومركز تحقيقات ساختمان ومسكن به چاپ رسيده كه حاوي اطلاعات جامعي در خصوص ضوابط كلي وطراحي فضاهاي عمومي و ضوابط اختصاصي براي طراحي معماري خانه هاي سالمندان ومنازل مسكوني سالمندان و ... مي باشد.

     مطالعه اين جزوه براي كارشناسان مناسب سازي بهزيستي استان ها وكارشناساني كه در ارتباط با مسائل سالمندان در دستگاههاي مختلف فعاليت مي كنند بسيار مفيد است . مجموعه فوق از طريق سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ها قابل تهيه مي باشد .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید