معرفی سايت های ارتو پدی فنی

یکی از دوستان خواستند که سایت هایی را در ارتباط با اندام های مصنوعی ووسایل کمکی معرفی کنیم .در زیر ادرس برخی از این سایت ها امده است امیدوارم مفید باشد.

ü  www.aopanet.org

ü  www.abcop.org

ü  www.bracing.ca

ü  www.beckerortho.com

ü  www.kneebraceonline.com

ü  www.flabrace.com

ü   www.oandp.org

ü  www.oandpcare.org

ü  www.orthotic.com

ü  www.orthomedicalsupplies.com

ü  www.oandp.com

ü  www.ottobock.com

ü  www.ossur.com

     www.spsco.com

/ 0 نظر / 7 بازدید