روز جهانی عصای سفيد

23 مهرماه امسال مصادف شد با روز بيست ويكم ماه مبارك رمضان وسالروز شهادت مولاي متقيان ، بزرگ مددكار عالم بشريت والگوي كامل و بي نقص علم مديريت در تمام عصرها ودوره ها حضرت امام علي (ع) واين روز را را به همه هموطنان سرافراز وبه ويژه نابينايان و كم بينايان عزيز كشورمان تسليت وتعزيت عرض مي كنم وروز جهاني نابينايان (عصاي سفيد)را در اين تقارن گرامي مي داريم.

     روزي ديگر موسوم به روز جهاني نابينايان امد وهمانند سالهاي گذشته وگذشته تر چند پيامي و چند مصاحبه وچند گزارش ومراسم وباز ديگر هيچ تا سالي ديگر البته نه هيچ بلكه كمي نزديك به هيچ ، وگاهي اوقات اين تكرارومكررات و برنامه هاي يكنواخت وديكته اي ادمي را خسته ميكند ، نمي دانم شايد دنبال چيزي دست نيافتني هستيم ويا در ايده الها سير مي كنيم وواقع بين نيستيم ،شايد ولي به نظر مي رسد كه خيلي هم بيراه نمي گوئيم چون نه دل ونه عقل اين وضعيت را نمي پذيرد ، تعبير زيبايي استاد مطهري  در خصوص عقل ودل دارند ، نه كانون دل ونه كانون عقل هيچكدام ارام وقرار ندارد اگر دل همراهي ميكرد مي گفتيم احساسي است واگر عقل مي پذيرفت خرده مي گرفتيم بي احساس است وصرفا" استدلالي است ولي چه كنيم كه نه انديشه مي پذيرد ونه دل ، نه تدبير مي پذيرد ونه عشق ، نه اينده نگري مي پذيرد ونه شور وحرارت و...اينجاست كه احتمال بيراهه كم است ، پس چه بايد كرد واقعيت همين است كه مي بينيم ، نابينايي كه در عبور از خيابان بايد سرش به سايبان مغازه فلاني بخورد چرا كه اين اقا فكر مي كند تمام حريم ها حريم كسب وكار وي است، شهرداري كه به علت بي تدبيري و نااگاهيش در محدوده مديريتش تابلو هاي تبليغات در وسط پياده رو نصب مي شود ، داربست هاي ساختماني با ارتفاع نامناسب ، جوي اب و فاضلاب عميق وبدون پوشش، چراغ هاي راهنمايي بصري وانحصاري ، كه همه مانعي هستند هم قسم تا نابينايي به منزل مقصود نرسد. مدير يك اداره دولتي به علت ساخت وساز اداره اش وعدم رعايت نكات ايمني يكي از مراجعه كنندگانش كه نابينايي است از طبقه دوم ساختمان سقوط مي كند وجان خود را از دست مي دهد ، نابينايي كه با هزاران مشقت به مدارج عالي تحصيلي دست مي يابد ولي كسي صلاح نمي داند شغلي داشته باشد ونهايتا" هم اگر كاري است به اپراتوري تلفن ختم مي شود ويا دختر نابيناي 12 ساله اي كه هنوز امكان تحصيل برايش فراهم نشده و هزاران قصه غصه در بغض فرورفته ، راستي چرا اينقدر بي توجهيم ، چرا خيلي ماهرانه و با افتخار توجيه مي كنيم ، مگر الگوي ما امام علي (ع) نيست كه امشب همه به سوگ نشستيم وشايد هم اين تقارن پيام و حكمتي را در خود نهان دارد كه بيشتر به خود ائيم ، پناه مي بريم به خداوند منان و ستارالعيوب از اين همه خود خواهي و قصور و غفلتي كه ما مسبب انيم . 

/ 2 نظر / 6 بازدید
رهگذر غريب

عصای قشنگ سفيد....... افق تاريک ؛ دنيا تنگ ؛ نوميدی توان فرساست می دانم. وليکن ره سپردن در سياهی رو به سوی روشنی زيباست ؛ می دانی؟ به شوق نور در ظلمت قدم بردار به اين غمهای جان آزار دل مسپار! که مرغان گلستان زاد که سرشارند از آواز آزادي نمی دانند هرگز لذت و ذوق رهايی را و رعنايان تن در نور پرورده ؛ نمی دانند در پايان تاريکی شکوه روشنايی را. نویسنده:نمیدانم

سراج

دوست عزيز رهگذر غريب سلام،ممنونم از نوشته روان و زيبا وعميقت ،باز هم به ما سربزن .