كانون جهانديدگان(سالمندان)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

هر ساله به جمعيت جهان 7/1 درصد وجمعيت سالمندي 5/2 درصد افزوده مي شود يعني تركيب سني جمعيت جهان به سوي سالمند شدن پيش مي رود واين در حالي است كه كشورمان به دليل جوان بودن بافت جمعيتي اش يقيناً در دهه هاي اينده در صورت فقدان برنامه ريزي جدي واصلاح تفكري كه درحال حاضر در خصوص سالمندان وجود دارد با بحران سالمندي مواجه خواهد شد وتجربه سالهاي اخير نيز نشان داد برنامه هايي كه مبتني بر واقعيتهاي جامعه نباشد   هيچگاه پاسخ نداده از ان جمله تشكيل شوراي ملي سالمندان در برنامه توسعه سوم و چهارم بوده و علي رغم تلاشهاي صورت گرفته وتدوين ائين نامه ها ديديم كه هيچگاه عملياتي نشده است.

         روزدوشنبه كانون جهانديدگان شيراز مراسمي را در پارك خلد برين اين شهر برگزار نمود وسالمندان عزيزاثار هنري خود را به نمايش گذاشتند  وبا   شور واشتياق از انها     وبرنامه هايشان صحبت مي كردند ووقتي چند نفراز سالمندان برنامه موسيقي اجرا مي نمودند با هنرمندان همراهي مي كردند وميشد شور وعشق زندگي را در چهره تك تك انها ديد ويك لحظه به خودم گفتم درك سالمندان بسيار مشكل است وشايد هم غير ممكن.تصويري را از مراسم ببينيد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید