كاهش ساعت كار براي معلولين<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يكي از بانوان گرامي معلول طي تماسي شد يدا"شكايت  داشتند از اينكه چرا با معلوليت بيش از 70% بايد همانند افراد غير معلول در اداره حضور داشته باشند واز تسهيلات كاهش ساعت كار برخوردار نباشند.البته سالهاست كه بهزيستي ودر مقطعي نيز برخي از نمايندگان مجلس به دنبال تصويب كاهش ساعت كار براي معلولين بودندودر حال حاضر نيز اين پي گيري ادامه دارد ولي تاكنون نتيجه اي حاصل نشد.

بديهي است  افرادي كه قضيه را دنبال مي كنند ويا مي خواهند تصويب كنند معلولين را نمي توانند كاملا" درك كنند وخيلي مشكل است يك فرد غير معلول بداند كه يك معلول ضايعه نخاعي شديد ويا نابينا چه مشكلاتي را از نظر اياب و ذهاب ، هزينه هاي تحميلي اضافي ، مسائل فرهنگي و به ويژه برخورد جامعه با انها ، وضعيت خاص جسمي معلولين كه طبعا" محدوديت هايي را در محيط كار ايجاد مي نمايد دارند.واگر يك روز كاري را مسئولين مرتبط روي صندلي چرخدار بنشينند ويا با چشم بسته كار كنند قطع يقين طور ديگري عمل خواهندنمود .لذا توصيه مي شود كه تشكلهاي معلولين صرفا" به پيگيريهاي دستگاههاي دولتي بسنده نكنند .وخودشان حضور مستمر و فعالتري در اينگونه امور داشته باشند وبي شك نتيجه بهتري حاصل خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید