روز جهاني سالمندان

۹مهر روز جهاني سالمندان را به همه سالمندان عزيز اين گنجينه هاي ارزشمند وگرانبها تبريك مي گوئيم واميدواريم روزي برسد كه در كشورمان همانطوري كه در شان و منزلت اين ذخاير وسرمايه هاي پر افتخار و حلقه اتصال دهنده گذشته وحال واينده مي باشد از انها قدر داني به عمل ايد وبتوانند با ارامش خاطر وخيالي اسوده در كنار افراد خانواده زندگي كنند وتجارب خود را به نسل جوان امروز انتقال دهند.

    افريقائيها مي گويند زماني كه فرد پيري مي ميرد يك كتابخانه ناپديد مي شود وكرارا"نيزدر قران واحا ديث وروايات مي بينيم كه ارج نهادن به مقام شامخ سالمندان وپيران را به ما گوشزد مي كنند .

    پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد :

             وجود پيران سالخورده در بين شما باعث افزايش نعمت هاي الهي ميشود.

              پيران در ميان خانواده خود همانند پيامبرانند در ميان پيروانشان .

در ايه 22 سوره اسراء امده است:

              بر پدر ومادر نيكويي كنيد واگر به سن پيري رسيدند وموجب رنج وزحمت شما باشند كلمه اي كه رنجيده خاطر شوند نگوئيد وكمترين ازاري به انها نرسانيد .

و بسيار از اينگونه تذكرات و توصيه ها در دينمان هست . سازمان ملل نيزبه دليل اهميت دوران سالمندي با شعار سالم پير شدن چيز ديگري است وپيش به سوي جامعه اي براي تمامي افراد در هر سني ، سال ۱۹۹۹ را سال بين المللي سالمند ناميد .

    سالمندي يك دست اورد است نه يك بحران به شرطي كه برنامه ريزي علمي وجدي براي اين قشر از جامعه داشته باشيم در غير اين صورت بايد اين دست اورد را از دست بدهيم وخود را براي مقابله با بحراني كه خود ان را خلق كرديم اماده نمائيم ، بحراني كه در بسياري از كشورها زنگ خطر ان را به صدا در اوردند.

در حال حاضر قريب به۵/۴ميليون نفر از از جمعيت كشور را سالمندان بالاي ۶۰ سال تشكيل مي دهند كه قريب به ۵/۶ درصد از جمعيت كل كشور مي باشد وپيش بيني مي شود تا سال۲۰۵۰ جمعيت سالمندان بالغ بر ۲۶ ميليون نفر شود كه در ان زمان۲۶ درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهد و اين امارو ارقام بيانگر اين نكته است كه رشد جمعيت سالمندي با توجه به جوان بودن ساختار جمعيتي كشورمان وعوامل ديگر به مراتب بيشتر از نرخ رشد جمعيت ميباشد كه البته اين قاعده در بسياري از كشورهاي ديگر نيز صدق مي كند و شايد به همين دليل است كه به نظر مي رسدچند سالي است در كشور تكاپو وتلاشهايي صورت مي گيرد و حداقل شعار برنامه ريزي وتوجه به سالمندان داده مي شود كه نمونه بارز ان طرح ساماندهي سالمندان در برنامه هاي توسعه سوم وچهارم بوده است ولي تا چه حد اين شعارها محقق شده  و جامه عمل به خود گرفته جاي بحث ريادي دارد كه شايد بتوانيم در روزهاي اينده بيشتر به ان بپردازيم.       

/ 0 نظر / 8 بازدید