بهره وري<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در خصوص يك موضوع پژوهشي كه قبلا" توسط يكي از محققين خارجي انجام شده بود به يك موسسه تحقيقاتي مراجعه كرديم و اظهار داشتند كه با پرداخت مبلغي متن كامل ان را تا دوهفته از خارج كشور ويك ماه از يك دانشگاه داخل كشور مي توانند برايمان تهيه نمايند،البته تا چه حد اظهارات اين موسسه دقيق باشد موضوع بحث ما نيست، ولي مشابه ان را به كرات درامور روز مره شاهد هستيم وكاملا" به ان عادت كرديم واگر غير از اين باشد جاي تعجب است مثل طرح يك نامه در كميسيونهاي اداري ، ارسال يك نامه از اداره اي به اداره ديگر ،  دريافت يك خدمت ساده و...كه ماهها به طول مي كشد واگر عميق تر به قضيه نگاه كنيم مي بينيم كه اين مصيبت به زندگي شخصي ما هم رسوخ كرده وما هم از ان بي خبريم وهمچنان روزها ازپي هم مي گذرند وعمري كه معمولا" صرف كارهاي بي اهميت ميشود،واصل پارتو نيز همين را مي گويد،"بيست درصد از عوامل ،هشتاد درصد مسائل را مي افرينند و هشتاد درصد عوامل ، مسبب بيست درصد از مسائل هستند.".

چند سالي است كه بحث بهره وري در ادارات دولتي مطرح و دوره هاي اموزشي نيز براي كاركنان و مديران تشكيل شد هر چند مقطعي بوده ولي اداراتي كه ان را جدي گرفتند در ارتقاي بهره وري امورشان بسيار مفيد بوده به طوري كه علاوه بر كاهش هزينه، كميت و كيفيت كار تا حد قابل ملاحظه اي افزايش يافته است وجالب اينكه اين پيشرفتها را از كارهاي به ظاهر كوچك و كم اهميت شروع كردند ، مثل ساده تر كردن كارها ، حذ فهزينه هاياضافي ، ساماندهي فضاهاي اداري، توجه به اصل مشتري مداري ،...

مطرح شدن بحث مديريت دولتي نوين در سالهاي گذشته در ادارا ت دولتي به دليل همين معضلات بوده كه برنامه ريزان را بر ان داشت تا علاوه بر اثر بخشي (اگر وجود داشت ) يعني ميزان تحقق اهداف، به كارايي يعني مطلوبيت به كارگيري منابع در بدست اوردن نتايج حاصل نيز توجه كنند يعني همان بهره وري كه مجموع اثر بخشي وكارايي است و به قول يكي از اساتيد مديريت، بهره وري يعني درست انجام دادن كارهاي درست .

خوشبختانه در سالهاي گذشته منابع ارزشمندي در اين خصوص دراختيار علاقمندان قرار گرفته از جمله سايتسازمان ملي بهره وري كه مي توانيد به ان مراجعه كنيد.  

 

/ 0 نظر / 18 بازدید