معلولين قهرمان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

در مسابقات وزنه برداري معلولين جهان كه در حال برگزاري است   معلولين سرافراز شركت كننده از ايران توانستند مقامهاي خوبي را كسب نمايند واقاي حمزه محمدي 500 گرم ركوردجهاني را افزايش دادندلذا ضمن تبريك به اين سرافرازان صبور و قهرمان كشور اشاره اي به مشكلات انها داشته باشيم.

اقاي محمدي قهرمان مازني را سالهاست مي شناسم ومي دانم با چه مشقتي ورزش مي كنندوافتخارات زيادي را براي كشور كسب نمودند وهمين قهرمان جهان زماني از نظر بيمه درماني خانواده اش با مشكل مواجه بودوبا وجود حمايتهاي مقطعي تربيت بدني وبهزيستي در زمينه هاي مختلف هيچگاه مشكلاتشان برطرف نشد .يكي از مشكلات جدي براي اين عزيزان اشتغال است واگر هر شغلي هم براي انها فراهم شود قطعا" جهت تمرينات مستمرو فشرده اي كه بايد براي امادگي در سطح جهاني داشته باشند با كارفرماي خود دچار مشكل مي شوندوضروري است كه اين افتخار افرينان ديگر دغدغه شغل نداشته باشندودولت علاوه بر تعيين حقوق ثابت ومكفي حمايتهاي لازم ديگر را به عمل اورد .البته قوانيني در اين خصوص وجود دارد ولي يا به طور كامل اجرا نمي شود ويا پوشش حمايتي لازم راندارند و از بعد ديگر به دليل عدم تبليغات كافي به ويژه از سوي رسانه هاي گروهي شاهد هستيم كه استقبال عموم از اين افتخار افرينها بسياركمرنگ است وتبعيض كاملا" نمايان است .لذا پيشنهاد مي شود:

·        فدراسيون جانبازان ومعلولين وتربيت بدني نسبت به تصويب قوانينكامل وجامع كه در همه ابعاد از ورزشكاران معلول حمايت نمايد از طريق مراجع ذيربط اقدامكنند.

·        ضمانت هاي اجرايي لازم جهت اجراي كامل قوانين پيش بيني شود

·        همه رسانه هاي گروهي ملزم شوند همانند مسابقات ورزشي افراد غير معلول اطلاع رساني وپوشش خبري كافي را داشته باشند

·        تخصيص اعتبار لازم از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي

·        تكليف سازمانهايي مثل بهزيستي در اين خصوص مشخص شود وهم بهزيستي تكليفش را با خودش مشخص كندواگر قراراست  بهزيستي  در زمينه  ورزشهاي  حرفه اي هراز چندگاهي دخالت نمايد پس سازو كار لازم رافراهم نمايدوحمايتهاي نصف ونيمه نمي تواند مشكل انها را حل نمايدو تجربه ثابت كرده ، بهزيستي در هر كاري كه مربوط به سازمان هاي ديگر بوده وارد شده يا نتوانسته كامل از عهده كار بر ايدودر مقابل هم سازمان هاي ديگر وظايف خودشان را فراموش كرده اند، مثل تشكيل كلاس هاي اموزشي مقاطع ابتدايي،تشكيل كلاسهاي سواد اموزي ،برگزاري دوره هاي فني و حرفه اي در مراكز توانبخشي بهزيستي ، ساخت وساز مسكن، توزيع ارزاق و... لذا اگر سازمان به جاي پرداختن به اينگونه امور ، ازيك راهبرد معين فراسازماني برخوردار بود به نظر مي رسد  نتيجه  بهتري حاصل خواهد شد.             

        

 

/ 0 نظر / 3 بازدید