ثبت اختراع   
در مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران مقاله ای تحت عنوان "شرایط ثبت اختراع وبررسی قوانین ومباحث حقوقی ان"امده که برای بسیاری از دوستانی که دراین زمینه سوالهایی دارند مرجع خوبی برای یافتن پاسخ است لطفا"اینجا کلیک کنید.
لینک