ويژگيهاي مدير جهاني

 

در نشريه اموزشي مديريت امور اداري ويژگيهاي مدير جهاني موارد زير ذكر شده به نظر شما در كشورمان چقدر به اين ويژگيها در تعاملات جهاني وبا بحث هايي كه مطرح است مثل تجارت جهاني،دهكده جهاني و...اهميت مي دهيم.

1.                  قابليت به كارگيري مهارت هاي فني بالا درشغل

2.                  قابليت انعطاف در محيطهاي تجاري متفاوت

3.                  قابليت مذاكره موثر در شرايط تجاري متفاوت

4.                  قابليت حل سريع مسائل در محيطهاي متفاوت

5.                  قابليت ايجاد ارتباط وانگيزش موثر در افراد با فرهنگهاي متفاوت

6.                  قابليت تكلم به بيش از يك زبان اصلي

7.                  قابليت درك دولت ها و نظامهاي حكومتي

8.                  قابليت درك سابقه ،روحيه ونحوه تفكر شريك هاي تجاري

9.                  فابليت انتقال نگرش مثبت وشور وشوق در برخورد با ديگران 

لینک