معرفی یک مقاله   
از اقایان دکتر الوانی وربیعی مقاله ای با عنوان قدرت انتقاد سازنده ترجمه ودر نشریه اکسیر مدیریت چاپ شده در این مقاله شیوه های عملی بهره مندی از نتایج سحرانگیزانتقاد در قالب بیست توصیه معرفی شده است ،مطالعه ان به ویژه برای مدیران مفید خواهد بود.در اینجا کلیک کنید. 
لینک