معرفی یک مجموعه اموزشی   
همانطوری که در یادداشت های قبلی اشاره شد یکی از معضلات دیرینه در کشورمان ارائه خدمات توانبخشی در روستاها می باشد ،لذا تلاش نمودیم با همکاری 15نفر ازهمکاران حوزه توانبخشی بهزیستی استان فارس مجموعه ای را تحت عنوان توانبخشی در مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی تهیه نمائیم وسعی شده به کلیه مباحث توانبخشی که قابل ارائه توسط مجتمع های بهزیستی روستایی وحتی مراکز دیگر روستایی مثل مدارس،دهیاری ها،شوراهای روستایی،تشکلهای محلی و...می باشد اشاره ای شود.
مجموعه فوق بالغ بر 80 صفحه است که در همایش سه روزه ای که در کرج از تاریخ85/8/20  لغایت 8/22 توسط ستاد برنامه ریزی وتوسعه شبکه خدمات بهزیستی روستایی کشور برگزار گردید به صورت لوح فشرده در اختیار نمایندگان استان ها قرار گرفت ،لذا در صورت تکثیر وتوزیع ان در مجتمع های روستایی، می تواند در ترویج وگسترش خدمات توانبخشی در روستا ها مفید باشد.
لینک