ادامه بحث سالمندان   

  

نيازهاي دوران سالمندي را مي توان در چهار محور فرهنگي و اجتماعي مثل ورزش ،مطالعه ، مراكز فرهنگي ، نگرش،...مسائل رفاهي مثل بيمه ، مسكن ، مناسب سازي معابر ومحيطهاي شهري ،بهداشت وسلامت در ابعاد جسمي ،رواني وارائه خدمات توانبخشي مورد نياز، مسائل اقتصادي مثل اشتغال ، نيازهاي مالي و ...نام برد .

     مهمترين مشكلات پيش روي سالمندان در كشورمان عبارتند از:

تنهايي ، معيشيت، مسائل روحي رواني ، بيماريهاي مختلف شايع در سنين پيري ، در امد كم،عدم ارائه خدمات ويژه بهداشتي درماني ، نامناسب ومكفي نبودن خدمات توانبخشي ، فقدان سيستم مراقبتي مناسب در منزل، بي سوادي ، فقدان مناسب سازي بسياري از اماكن عمومي جهت حضور فعال سالمندان در صحنه هاي اجتماعي، افت شديد درامد افراد در سنين بازنشستگي .

 

      باتوجه به موارد اشاره شده پيشنهادات زير در صورت تحقق مي تواند بخش زيادي از مشكلات سالمندان را مرتفع سازد .

 1. راه اندازي دوره طب سالمندي در دوره هاي تخصصي پزشكي

 2. گنجاندن واحدهاي درسي در دوره هاي اموزشي متوسطه ودوره هاي دانشگاهي در جهت تربيت جواناني كه مقام رفيع سالمندان را ارج نهند .

 3. گسترش فرهنگسراها ومراكز تفريحي سالمندان در سراسر كشور

 4. گسترش ورزش سالمندان به ويژه ورزشهاي گروهي

 5. پيش بيني درامد كافي براي سالمندان

 6. براي داشتن سالمندان سالم بايد برنامه ريزي از دوران كودكي وحتي قبل از تولد صورت گيرد وبه ويژه در زمينه تغذيه ورعايت بهداشت

 7. گسترش مراكز مجهز واستاندارد مراقبت در منزل تا شرايطي فراهم شود كه سالمندان بتوانند در كنار اعضاي خانواده زندگي كنند .

 8. پيش بيني قوانين لازم حمايتي كه از ضمانت هاي اجرايي برخوردارباشند نه مثل شوراي ملي سالمندان كه خيلي محمل اجرايي ندارد .

 9. تقويت وگسترش تشكلهاي سالمندان

 10. ايجاد اشتغال در دوره سالمندي حتي با نگاه سرگرمي و تفريحي

 11. مناسب سازي اماكن ومعابر

 12.  تسهيلات رفاهي ومعافيت هاي ويژه جهت استفاده از ان

 13. اختصاص بخشي از بيمارستان ها جهت طب سالمندي

 14. حذف كارهاي موازي در دستگا ههاي دولتي وهمسو نمودن انها

 15. توجه ويژه به سالمندان در معرض اسيب مثل زنان ، سالمندان روستايي ، سالمندان حاشيه نشين و سالمنداني كه در مراكز نگهداري مي شوند .

 16. مشاركت سالمندان در برنامه ريزيهاي مربوط به سالمندان

 17. تهيه امار واطلاعات جامع از وضعيت سالمندان در زمينه هاي مختلف

 18. ترويج اموزش هاي همگاني در مورد پديده سالمندي

 19. تعامل با مراكز دانشگاهي و صاحبنظر خارج كشور در مورد سالمندي                         

         واين هم تصويري ا ز توانمنديهاي سالمندان

           

لینک