نواوری   

 تاكنون چندين باردر خصوص خلاقيت ونواوري به ويژه در توانبخشي صجبت كرديم واشاره شد كه در اين زمينه مشكلات جدي در كشورمان وجود دارد كه بايستي تلاش زيادي  صورت گيرد كه يك نمونه ان بي بهره بودن معلولين كشورمان از فن اوري وتكنولوژي هاي روز وبه خصوص از نوع بومي ان مبباشد در همين ارتباط مصاحبه اي از اقاي دكتر سليمي در سايت اينده نگري امده است كه به برخي از اين موانع ومعضلات و راهكارهاي مربوطه اشاره نمودند جالب است ، بخوانيد .

لینک