مناسب سازي

 

يكي از مشكلات جدي فراروي معلولين كشورمان عدم مناسب سازي فضاهاي فيزيكي ،اماكن عمومي و مسكوني و ... مي باشد و با وجود قوانين و مصوبات دولتي كه از سالهاي گذشته وجودداشته متاسفانه روند رفع موانع ورعايت اصول مناسب سازي در ساخت وسازهاي جديد خيلي مطلوب نبوده است ، وبا وجود قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و متعاقب ان تدوين ائين نامه اجرايي كه هر استاني را ملزم نمود تا با تشكيل كميته مناسب سازي مسائل مربوط به هر استان را پي گيري نمايد، ولي شاهد هستيم كه حركت جدي در كشور صورت نمي گيرد و اگر حركتي نيز بوده بيشتر فردي وسليقه اي وقائم به شخص بوده .البته عوامل مختلفي در ايجاداين ركود و بي تفاوتي موثر بوده كه بعدا" بيشتر به ان مي پردازيم .

يكي از نكات مهم در رفع اين موانع استفاده از تجارب كشورهاي موفق در اين زمينه بوده كه مي تواند مفيد باشد .چند سايت را خدمتتان معرفي مي كنم اميدوارم بهره لازم را ببريد .

 

لینک