مناسب سازي

 

يكي از مشكلات جدي فراروي معلولين كشورمان عدم مناسب سازي فضاهاي فيزيكي ،اماكن عمومي و مسكوني و ... مي باشد و با وجود قوانين و مصوبات دولتي كه از سالهاي گذشته وجودداشته متاسفانه روند رفع موانع ورعايت اصول مناسب سازي در ساخت وسازهاي جديد خيلي مطلوب نبوده است ، وبا وجود قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و متعاقب ان تدوين ائين نامه اجرايي كه هر استاني را ملزم نمود تا با تشكيل كميته مناسب سازي مسائل مربوط به هر استان را پي گيري نمايد، ولي شاهد هستيم كه حركت جدي در كشور صورت نمي گيرد و اگر حركتي نيز بوده بيشتر فردي وسليقه اي وقائم به شخص بوده .البته عوامل مختلفي در ايجاداين ركود و بي تفاوتي موثر بوده كه بعدا" بيشتر به ان مي پردازيم .

يكي از نكات مهم در رفع اين موانع استفاده از تجارب كشورهاي موفق در اين زمينه بوده كه مي تواند مفيد باشد .چند سايت را خدمتتان معرفي مي كنم اميدوارم بهره لازم را ببريد .

 

لینک
       

نهايت توانمندي در اوج محدوديت

 

مطلب جالبي در نشريه شماره 109سازمان ملي بهره وري ايران با عنوان اخلاق ورزشي در بهره وري امده است كه عينا" براي شما نقل مي كنم.

"چند سال پيش در جريان مسابقات ورزشي پارالمپيك (المپيك مخصوص اسيب ديدگان جسمي ) در ايالت سياتل امريكا 9 دختر دونده از مليت هاي مختلف جهان در د وي 900 متربانوان، پشت خط اغاز مسابقه قرار گرفتند. انها هرگز قادر به دويدن با سرعت نبودند و حتي نمي توانستند به سرعت قدم بردارند بلكه هريك به نوبه خود با تلاش فراوان مي كوشيد تا مسير مسابقه را طي كرده وبرتده مدال طلاي پارالمپيك شود .ناگهان در بين راه مچ پاي يكي از شركت كنندگان در مسابقه پيچ خورد و به زمين افتاد واز شد ت درد و همچنين عقب ماندن از مسابقه به گريه افتاد. هشت دونده ديگر كه شاهد اين صحنه بودند همگي به عقب باز گشتند وبه طرف او رفتند يكي از اين دخترها خم شد و دختر گريان را بوسيد واو را از زمين بلند كرد. انگاه 9 نفر بازو در بازوي هم انداخنتد وخود را قدم زنان به خظ پايان رساند ند .

بدين ترتيب همه انهااول شد ند ودر اين حال تمام جمعيت تماشاچي حاضر در ورزشگاه به پا خواستند وتحت تاثير اين همه ،همد لي  ، همبستگي ، گذشت وايثار ، دقايقي طولاني ورزشكاران را مورد تشويق قرار دارتد .

 

لینک
       

                                   بهره وري

 

در خصوص يك موضوع پژوهشي كه قبلا" توسط يكي از محققين خارجي انجام شده بود به يك موسسه تحقيقاتي مراجعه كرديم و اظهار داشتند كه با پرداخت مبلغي متن كامل ان را تا دوهفته از خارج كشور ويك ماه از يك دانشگاه داخل كشور مي توانند برايمان تهيه نمايند،البته تا چه حد اظهارات اين موسسه دقيق باشد موضوع بحث ما نيست، ولي مشابه ان را به كرات درامور روز مره شاهد هستيم وكاملا" به ان عادت كرديم واگر غير از اين باشد جاي تعجب است مثل طرح يك نامه در كميسيونهاي اداري ، ارسال يك نامه از اداره اي به اداره ديگر ،  دريافت يك خدمت ساده و...كه ماهها به طول مي كشد واگر عميق تر به قضيه نگاه كنيم مي بينيم كه اين مصيبت به زندگي شخصي ما هم رسوخ كرده وما هم از ان بي خبريم وهمچنان روزها ازپي هم مي گذرند وعمري كه معمولا" صرف كارهاي بي اهميت ميشود،واصل پارتو نيز همين را مي گويد،"بيست درصد از عوامل ،هشتاد درصد مسائل را مي افرينند و هشتاد درصد عوامل ، مسبب بيست درصد از مسائل هستند." .

چند سالي است كه بحث بهره وري در ادارات دولتي مطرح و دوره هاي اموزشي نيز براي كاركنان و مديران تشكيل شد هر چند مقطعي بوده ولي اداراتي كه ان را جدي گرفتند در ارتقاي بهره وري امورشان بسيار مفيد بوده به طوري كه علاوه بر كاهش هزينه، كميت و كيفيت كار تا حد قابل ملاحظه اي افزايش يافته است وجالب اينكه اين پيشرفتها را از كارهاي به ظاهر كوچك و كم اهميت شروع كردند ، مثل ساده تر كردن كارها ، حذ ف هزينه هاي اضافي ، ساماندهي فضاهاي اداري، توجه به اصل مشتري مداري ،...

مطرح شدن بحث مديريت دولتي نوين در سالهاي گذشته در ادارا ت دولتي به دليل همين معضلات بوده كه برنامه ريزان را بر ان داشت تا علاوه بر اثر بخشي (اگر وجود داشت ) يعني ميزان تحقق اهداف، به كارايي يعني مطلوبيت به كارگيري منابع در بدست اوردن نتايج حاصل نيز توجه كنند يعني همان بهره وري كه مجموع اثر بخشي وكارايي است و به قول يكي از اساتيد مديريت، بهره وري يعني درست انجام دادن كارهاي درست .

خوشبختانه در سالهاي گذشته منابع ارزشمندي در اين خصوص دراختيار علاقمندان قرار گرفته از جمله سايت سازمان ملي بهره وري كه مي توانيد به ان مراجعه كنيد.  

 

لینک
       

     

         كاهش ساعت كار براي معلولين

 

يكي از بانوان گرامي معلول طي تماسي شد يدا"شكايت  داشتند از اينكه چرا با معلوليت بيش از 70% بايد همانند افراد غير معلول در اداره حضور داشته باشند واز تسهيلات كاهش ساعت كار برخوردار نباشند.البته سالهاست كه بهزيستي ودر مقطعي نيز برخي از نمايندگان مجلس به دنبال تصويب كاهش ساعت كار براي معلولين بودندودر حال حاضر نيز اين پي گيري ادامه دارد ولي تاكنون نتيجه اي حاصل نشد.

بديهي است  افرادي كه قضيه را دنبال مي كنند ويا مي خواهند تصويب كنند معلولين را نمي توانند كاملا" درك كنند وخيلي مشكل است يك فرد غير معلول بداند كه يك معلول ضايعه نخاعي شديد ويا نابينا چه مشكلاتي را از نظر اياب و ذهاب ، هزينه هاي تحميلي اضافي ، مسائل فرهنگي و به ويژه برخورد جامعه با انها ، وضعيت خاص جسمي معلولين كه طبعا" محدوديت هايي را در محيط كار ايجاد مي نمايد دارند.واگر يك روز كاري را مسئولين مرتبط روي صندلي چرخدار بنشينند ويا با چشم بسته كار كنند قطع يقين طور ديگري عمل خواهندنمود .لذا توصيه مي شود كه تشكلهاي معلولين صرفا" به پيگيريهاي دستگاههاي دولتي بسنده نكنند .وخودشان حضور مستمر و فعالتري در اينگونه امور داشته باشند وبي شك نتيجه بهتري حاصل خواهد شد.

 

لینک
       

                                              معلولين قهرمان

 

در مسابقات وزنه برداري معلولين جهان كه در حال برگزاري است   معلولين سرافراز شركت كننده از ايران توانستند مقامهاي خوبي را كسب نمايند واقاي حمزه محمدي 500 گرم ركوردجهاني را افزايش دادندلذا ضمن تبريك به اين سرافرازان صبور و قهرمان كشور اشاره اي به مشكلات انها داشته باشيم.

اقاي محمدي قهرمان مازني را سالهاست مي شناسم ومي دانم با چه مشقتي ورزش مي كنندوافتخارات زيادي را براي كشور كسب نمودند وهمين قهرمان جهان زماني از نظر بيمه درماني خانواده اش با مشكل مواجه بودوبا وجود حمايتهاي مقطعي تربيت بدني وبهزيستي در زمينه هاي مختلف هيچگاه مشكلاتشان برطرف نشد .يكي از مشكلات جدي براي اين عزيزان اشتغال است واگر هر شغلي هم براي انها فراهم شود قطعا" جهت تمرينات مستمرو فشرده اي كه بايد براي امادگي در سطح جهاني داشته باشند با كارفرماي خود دچار مشكل مي شوندوضروري است كه اين افتخار افرينان ديگر دغدغه شغل نداشته باشندودولت علاوه بر تعيين حقوق ثابت ومكفي حمايتهاي لازم ديگر را به عمل اورد .البته قوانيني در اين خصوص وجود دارد ولي يا به طور كامل اجرا نمي شود ويا پوشش حمايتي لازم راندارند و از بعد ديگر به دليل عدم تبليغات كافي به ويژه از سوي رسانه هاي گروهي شاهد هستيم كه استقبال عموم از اين افتخار افرينها بسياركمرنگ است وتبعيض كاملا" نمايان است .لذا پيشنهاد مي شود:

·        فدراسيون جانبازان ومعلولين وتربيت بدني نسبت به تصويب قوانين كامل وجامع كه در همه ابعاد از ورزشكاران معلول حمايت نمايد از طريق مراجع ذيربط اقدام كنند.

·        ضمانت هاي اجرايي لازم جهت اجراي كامل قوانين پيش بيني شود

·        همه رسانه هاي گروهي ملزم شوند همانند مسابقات ورزشي افراد غير معلول اطلاع رساني وپوشش خبري كافي را داشته باشند

·        تخصيص اعتبار لازم از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي

·        تكليف سازمانهايي مثل بهزيستي در اين خصوص مشخص شود وهم بهزيستي تكليفش را با خودش مشخص كندواگر قراراست  بهزيستي  در زمينه  ورزشهاي  حرفه اي هراز چندگاهي دخالت نمايد پس سازو كار لازم رافراهم نمايدوحمايتهاي نصف ونيمه نمي تواند مشكل انها را حل نمايدو تجربه ثابت كرده ، بهزيستي در هر كاري كه مربوط به سازمان هاي ديگر بوده وارد شده يا نتوانسته كامل از عهده كار بر ايدودر مقابل هم سازمان هاي ديگر وظايف خودشان را فراموش كرده اند، مثل تشكيل كلاس هاي اموزشي مقاطع ابتدايي،تشكيل كلاسهاي سواد اموزي ،برگزاري دوره هاي فني و حرفه اي در مراكز توانبخشي بهزيستي ، ساخت وساز مسكن، توزيع ارزاق و... لذا اگر سازمان به جاي پرداختن به اينگونه امور ، ازيك راهبرد معين فراسازماني برخوردار بود به نظر مي رسد  نتيجه  بهتري حاصل خواهد شد.             

        

 

لینک
       

                            ويژگيهاي مدير جهاني

 

در نشريه اموزشي مديريت امور اداري ويژگيهاي مدير جهاني موارد زير ذكر شده به نظر شما در كشورمان چقدر به اين ويژگيها در تعاملات جهاني وبا بحث هايي كه مطرح است مثل تجارت جهاني،دهكده جهاني و...اهميت مي دهيم.

1.                  قابليت به كارگيري مهارت هاي فني بالا درشغل

2.                  قابليت انعطاف در محيطهاي تجاري متفاوت

3.                  قابليت مذاكره موثر در شرايط تجاري متفاوت

4.                  قابليت حل سريع مسائل در محيطهاي متفاوت

5.                  قابليت ايجاد ارتباط وانگيزش موثر در افراد با فرهنگهاي متفاوت

6.                  قابليت تكلم به بيش از يك زبان اصلي

7.                  قابليت درك دولت ها و نظامهاي حكومتي

8.                  قابليت درك سابقه ،روحيه ونحوه تفكر شريك هاي تجاري

9.                  فابليت انتقال نگرش مثبت وشور وشوق در برخورد با ديگران 

لینک
       

اموزشهاي فراگير

 

   رئيس سازمان اموزش وپرورش استثنايي در مصاحبه اخيرش گفت:"به جاي جداسازي دانش اموزان استثنايي از ديگران وقرار دادن انها در مدارس خا ص به سمت عادي سازي وتحصيل انها درمدارس عادي حركت مي كنيم واز مجموع 81000دانش اموزاستثنايي دركشور13000نفر از طريق سيستم فراگير وارد مدارس عادي شده اند و60درصد افراد واجب التعليم استثنايي به دلايلي به چرخه اموزش وپرورش كشور وارد نمي شوند."در مصاحبه فوق نكات زيادي نهفته است كه به برخي از انها اشاره مي كنم.

1.      با مقوله عادي سازي ومناسب سازي فضاها وامكانات اموزشي براي معلولين فاصله زيادي داريم علي رغم شعارهايي كه در چند سال گذشته داده ايم ومحروميت 60درصدمعلولين از ادامه تحصيل پيامهاي زيادي براي ما دارد .

2.      چند سال است كه اين بحث در اموزش وپرورش مطرح است ولي شاهد هستيم هنوز اعتقاد به اموزشهاي فراگير در بسياري ازمسئولين وجود ندارد كه تداوم ان منوط به تصويب شوراي  عالي اموزش وپرورش است .

3.      به نظر ميرسد مجموعه اموزش وپرورش استثنايي به عنوان يك ركن اصلي در وزارت اموزش وپرورش پذيرفته نشده وان همكاري كه بايدمسئولين اموزش و.پرورش دررده هاي مختلف ان با مديريت هاي سازمان استثنايي داشته باشند ندارند.

4.      بسياري از مديران ومعلمان مدارس عادي در اين زمينه مقاومت مي كنند وبايد در جهت اموزش وتوجيه انهاتلاشهاي زيادومستمري صورت گيردوازان سو معلميني كه در اين زمينه همكاري مي كنند به طرق مختلف تشويق شوند.

5.      خانواده ها در جهت اهميت موضوع اموزشهاي لازم را فرا گيرند چرا كه برخي از خانواده هاهمكاري لازم راندارند.

6.      قوانين ودستورالعملهاي بهزيستي وسازمان استثنايي در جهت ارائه خدمات توانبخشي به موقع به سمت معلولين مدارس عادي سوق پيدا كند.

7.      مناسب سازي فضاهاي فيزيكي وتجهيزات مراكز اموزشي وبه ويژه تخصيص اعتبارلازم

8.      اگاهسازي جامعه در جهت اهميت موضوع وبه ويژه افراد تاثيرگذارواين نباشد كه مثل چند سال گذشته كه رئيس سازمان بهزيستي وقت دستور دادند در استانها مراكزحرفه اموزي براي معلولين جسمي حركتي ايجاد شود در صورتي كه مراكز سازمان فني وحرفه اي اين قابليت راداشتند كه اموزشهاي لازم را به معلولين در كنار افراد غير معلول ارائه دهند.

 

لینک
       

 

                   كانون جهانديدگان(سالمندان)

 

هر ساله به جمعيت جهان 7/1 درصد وجمعيت سالمندي 5/2 درصد افزوده مي شود يعني تركيب سني جمعيت جهان به سوي سالمند شدن پيش مي رود واين در حالي است كه كشورمان به دليل جوان بودن بافت جمعيتي اش يقيناً در دهه هاي اينده در صورت فقدان برنامه ريزي جدي واصلاح تفكري كه درحال حاضر در خصوص سالمندان وجود دارد با بحران سالمندي مواجه خواهد شد وتجربه سالهاي اخير نيز نشان داد برنامه هايي كه مبتني بر واقعيتهاي جامعه نباشد   هيچگاه پاسخ نداده از ان جمله تشكيل شوراي ملي سالمندان در برنامه توسعه سوم و چهارم بوده و علي رغم تلاشهاي صورت گرفته وتدوين ائين نامه ها ديديم كه هيچگاه عملياتي نشده است.

         روزدوشنبه كانون جهانديدگان شيراز مراسمي را در پارك خلد برين اين شهر برگزار نمود وسالمندان عزيزاثار هنري خود را به نمايش گذاشتند  وبا   شور واشتياق از  انها     وبرنامه هايشان صحبت مي كردند ووقتي چند نفراز سالمندان برنامه موسيقي اجرا مي نمودند با هنرمندان همراهي مي كردند وميشد شور وعشق زندگي را در چهره تك تك انها ديد ويك لحظه به خودم گفتم درك سالمندان بسيار مشكل است وشايد هم غير ممكن.تصويري را از مراسم ببينيد.

 

لینک
       

   توانبخشي نابينايان

علي رغم تلاشهاي صورت گرفته در سالهاي گذشته در زمينه توانبخشي نابينايان شاهدهستيم كه فاصله زيادي با پيشرفتها وتكنولوژي روز دنيا داريم و جهت حضور
فعال تر ومفيد تر عزيزان نابينا در صحنه هاي اجتماعي تكنولوژي نقشي انكار ناپذير دارد و در اين بين گاهي اوقات ابتكارات و تلاشهايي را در گوشه و كنار كشورمان را
از برخي نابينايان مي بينيم كه حيف است برنامه ريران دولتي از اين افراد كه دقيقاً
مشكلات را لمس مي كنند بهره لازم را نبرند واميدوارم كه هر روز افراد بيشتري را
.در اين خصوص به جامعه معرفي كنيم
به همين منظور سايت شب چراغ را كه يك موسسه خيريه توانبخشي نابينايان در
شيراز است خدمتتان معرفي مي كنم حتماً سري بزنيد .در قسمت لينك دوستان
ادرس سايت امده است .

لینک
       

 

                          تصويری زيبا از درياچه مهارلو شيراز تقديم به شما

                          فرهيختگان هميشه سبز وابی

                         لطفاْ کليک کنيد

 

      

       

 

 

 

 

 

 

              

لینک